สพม. 16 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนคนคุณธรรม”

โพสต์3 ก.ค. 2560 01:58โดยนางสุพิศ สงอุ่น
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนคนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ หอประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำ ผ่านกระบวนการจัดทำโครงงาน ให้ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและขยายผลให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไป โดยมีประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา (ผอ.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย) เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักเรียนแกนนำ จากโรงเรียนคุณธรรมจำนวน 24 โรงเรียน ๆ ละ 7 คน และผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน รวม 192 คน โดยได้รับการสนันสนุนวิทยากรจากโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม โรงเรียนในโครงการฯ ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้การสนับสนุนเสื้อและกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

Comments